ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


ความก้าวหน้าโครงการ

ความสำเร็จโครงการ


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์


เงินงบประมาณแผ่นดิน

หมวดงบประมาณ 
จัดสรร 
เบิกจ่าย 
คิดเป็น (%) 
งบดำเนินงาน133,906,000.000.000.00
งบบุคลากร599,693,800.000.000.00
งบเงินอุดหนุน0.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น0.000.000.00
งบลงทุน370,106,100.000.000.00
 1,103,705,900.000.00 

เงินบำรุง


เงินงบกลาง


เงินงบเบิกจ่ายแทนกัน


เงินอื่นๆ

ผลดำเนินการตามคำรับรอง

ตัวชี้วัด PA จำนวน 0 ตัวชี้วัด


ตัวชี้วัด มปป จำนวน 0 ตัวชี้วัด


ข่าวสาร

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์และติดตามตัวชี้วัดสำคัญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์...อ่านต่อ

วันที่: 26/01/2021 8:43:28 PM