ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


ความก้าวหน้าโครงการ

ความสำเร็จโครงการ


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์


เงินงบประมาณแผ่นดิน

หมวดงบประมาณ 
จัดสรร 
เบิกจ่าย 
คิดเป็น (%) 
งบดำเนินงาน229,017,527.64153,911,331.8967.21
งบบุคลากร578,914,000.00512,774,948.4088.58
งบเงินอุดหนุน3,573,191.491,937,058.4654.21
งบรายจ่ายอื่น52,504,900.0040,512,077.8377.16
งบลงทุน363,625,061.99230,125,360.5363.29
 1,227,634,681.12939,260,777.11 

เงินบำรุง


เงินงบกลาง


เงินงบเบิกจ่ายแทนกัน


เงินอื่นๆ

ผลดำเนินการตามคำรับรอง

ตัวชี้วัด PA จำนวน 1 ตัวชี้วัด


ตัวชี้วัด มปป จำนวน 5 ตัวชี้วัด


ข่าวสาร

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์และติดตามตัวชี้วัดสำคัญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์...อ่านต่อ

วันที่: 26/01/2021 8:43:28 PM