ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


ความก้าวหน้าโครงการ

ความสำเร็จโครงการ


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์


เงินงบประมาณแผ่นดิน

หมวดงบประมาณ 
จัดสรร 
เบิกจ่าย 
คิดเป็น (%) 
งบดำเนินงาน197,014,785.0019,352,933.519.82
งบบุคลากร579,751,000.00151,693,678.7126.17
งบเงินอุดหนุน3,425,400.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น52,504,900.002,518,692.734.80
งบลงทุน413,052,600.0051,758,765.9412.53
 1,245,748,685.00225,324,070.89 

เงินบำรุง


เงินงบกลาง


เงินงบเบิกจ่ายแทนกัน


เงินอื่นๆ


ข่าวสาร

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์และติดตามตัวชี้วัดสำคัญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์...อ่านต่อ

วันที่: 26/01/2021 8:43:28 PM