ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


ความก้าวหน้าโครงการ

ความสำเร็จโครงการ


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์


เงินงบประมาณแผ่นดิน

หมวดงบประมาณ 
จัดสรร 
เบิกจ่าย 
คิดเป็น (%) 
งบดำเนินงาน282,490,617.60264,403,579.9193.60
งบบุคลากร600,093,775.00599,725,207.5699.94
งบเงินอุดหนุน15,340,050.0015,212,882.4099.17
งบรายจ่ายอื่น64,804,620.0064,213,154.8299.09
งบลงทุน448,282,571.46245,849,612.9854.84
 1,411,011,634.061,189,404,437.67 

เงินบำรุง


เงินงบกลาง


เงินงบเบิกจ่ายแทนกัน


เงินอื่นๆ


ข่าวสาร

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์และติดตามตัวชี้วัดสำคัญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์...อ่านต่อ

วันที่: 26/01/2021 8:43:28 PM