ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


ความก้าวหน้าโครงการ

ความสำเร็จโครงการ


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์


เงินงบประมาณแผ่นดิน

หมวดงบประมาณ 
จัดสรร 
เบิกจ่าย 
คิดเป็น (%) 
งบดำเนินงาน229,204,330.64119,268,852.5052.04
งบบุคลากร578,914,000.00408,283,733.6370.53
งบเงินอุดหนุน3,425,400.001,671,720.9648.80
งบรายจ่ายอื่น52,504,900.0030,953,850.8158.95
งบลงทุน363,625,061.99226,958,841.5262.42
 1,227,673,692.63787,136,999.42 

เงินบำรุง


เงินงบกลาง


เงินงบเบิกจ่ายแทนกัน


เงินอื่นๆ

ผลดำเนินการตามคำรับรอง

ตัวชี้วัด PA จำนวน 1 ตัวชี้วัด


ตัวชี้วัด มปป จำนวน 5 ตัวชี้วัด


ข่าวสาร

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์และติดตามตัวชี้วัดสำคัญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์...อ่านต่อ

วันที่: 26/01/2021 8:43:28 PM